September 26, 2023

چه ماژیکی برای وایت برد بخریم

بزرگترین دغدغه امروز مدرسین و مدیران آموزشگاهها در امر آموزش روی تخته وایت بردشان نوع ماژیکی است ...
June 20, 2023

آشنایی با انواع مختلف وایت برد

نکته در خصوص خرید تخته وایت برد توجه به نوع آن ها است که برای این منظور می توانید با مطالعه بخش قبلی ...