وتنها تفاوت نصب وایت برد ریلی در انواع وایت بردها در عمق نصب شده ان است البته عمق نصب وایت برد ریلی محدود بوده و حداکثر به ده سانت می رسد. تنها موردی که باعث می شود مصرف کننده نتواند از وایت برد ریلی استفاده کند قرار گرفتن ستون ساختمان ها در مجاورت ریل ها است. وجود ستون باعث می شود که قسمت متحرک نتواند کار کند و قسمت متحرک بدونه استفاده بماند.

در جمع بندی کلی، ابعاد ثابت به دو قسمت تقسیم می شود و این ابعاد تقسیم شده در ریل قرار می گیرد. ابعادی که در ریل قرار می گرد که قابلیت متحرک دارد باید بتواند در دو طرف هم قرار بگیرد.و دو طرف وایت برد ثابت باید فضای کافی برای جابه‌جا شدن قسمت های متحرک را داشته باشد.

بررسی فضای مورد نیاز
برای نصب وایت برد ریلی


برای نصب وایت برد ریلی لازم است مصرف کننده مواردی را مد نظر قرار دهند که برای نصب وایت برد ریلی به مشکل نخورد.از مهمترین موارد مورد نیاز وایت برد ریلی فضای موجود برای استفاده از ریلی می باشد. فضای مورد نیاز برای انواع وایت برد ریلی متفاوت است. بر این اساس اگر مصرف کننده فضایی که می خواهد وایت برد ریلی در ان نصب شود را اندازه گیری می کند بر این اساس ابعاد وایت برد متحرک به دو قسمت مساوی تقسیم می شوند و هر قسمت در گوشه ها قرار می‌گیرد و بر اساس ریل امکان جابه جایی به دو طرف را دارد.

این متحرک بود باید حتما فضایی کافی برای جابه جایی را داشته باشد که بتواند به راحتی جابه جا شود. البته این امکان هم موجود است که دو وایت برد ابعاد مختلفی داشته باشد. این تغییرات سایز زمانی باید ایجاد شما که یک طرف
وایت برد ثابت ابعاد کافی برای ریل و جابه جایی نداشته اشد در این صورت طرفی که ابعاد کافی را دارد می تواند بزرگتر و طرفی که ابعاد ندارد کوچک تر باشد.

لیست قیمت وایت برد وایت برد چیست وایت بردهای وایت برد برتر تاریخچه وایت برد مغناطیسی تاریخچه وایت برد

بررسی فضای مورد نیاز
برای نصب وایت برد ریلی


برای نصب وایت برد ریلی لازم است مصرف کننده مواردی را مد نظر قرار دهند که برای نصب وایت برد ریلی به مشکل نخورد.از مهمترین موارد مورد نیاز وایت برد ریلی فضای موجود برای استفاده از ریلی می باشد. فضای مورد نیاز برای انواع وایت برد ریلی متفاوت است. بر این اساس اگر مصرف کننده فضایی که می خواهد وایت برد ریلی در ان نصب شود را اندازه گیری می کند بر این اساس ابعاد وایت برد متحرک به دو قسمت مساوی تقسیم می شوند و هر قسمت در گوشه ها قرار می‌گیرد و بر اساس ریل امکان جابه جایی به دو طرف را دارد.

این متحرک بود باید حتما فضایی کافی برای جابه جایی را داشته باشد که بتواند به راحتی جابه جا شود. البته این امکان هم موجود است که دو وایت برد ابعاد مختلفی داشته باشد. این تغییرات سایز زمانی باید ایجاد شما که یک طرف
وایت برد ثابت ابعاد کافی برای ریل و جابه جایی نداشته اشد در این صورت طرفی که ابعاد کافی را دارد می تواند بزرگتر و طرفی که ابعاد ندارد کوچک تر باشد.

لیست قیمت وایت برد وایت برد چیست وایت بردهای وایت برد برتر تاریخچه وایت برد مغناطیسی تاریخچه وایت برد


وتنها تفاوت نصب وایت برد ریلی در انواع وایت بردها در عمق نصب شده ان است البته عمق نصب وایت برد ریلی محدود بوده و حداکثر به ده سانت می رسد. تنها موردی که باعث می شود مصرف کننده نتواند از وایت برد ریلی استفاده کند قرار گرفتن ستون ساختمان ها در مجاورت ریل ها است. وجود ستون باعث می شود که قسمت متحرک نتواند کار کند و قسمت متحرک بدونه استفاده بماند.

در جمع بندی کلی، ابعاد ثابت به دو قسمت تقسیم می شود و این ابعاد تقسیم شده در ریل قرار می گیرد. ابعادی که در ریل قرار می گرد که قابلیت متحرک دارد باید بتواند در دو طرف هم قرار بگیرد.و دو طرف وایت برد ثابت باید فضای کافی برای جابه‌جا شدن قسمت های متحرک را داشته باشد.